Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia

Stowarzyszenia KOBIETY KWIATY KOCIEWIA

z dnia  25 czerwca 2010 roku

 

 

Statut

Stowarzyszenia

KOBIETY KWIATY KOCIEWIA

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Kobiety Kwiaty Kociewia, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może także posługiwać się skrótem nazwy - Stowarzyszenie K.K.K.

 

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zawiązanym dla aktywizacji i integracji mieszkańców wsi wokół rozwiązywania codziennych  problemów, dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe.                                                                                                            

 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Wesoła 2, 83-200 Koteże, gmina Starogard Gdański.

 

4. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska  jednakże dla realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

7.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

Jednakże do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania

 

 

8. Celem Stowarzyszenia jest:

     a. aktywizacja mieszkańców wsi,

     b. integracja mieszkańców wsi,

     c. dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe,

     d. szerzenia kultury kulinarnej.

     e. podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi;

     f. upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji;

     g. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje przede wszystkim poprzez:

   

     a. organizację imprez artystycznych,

     b. organizację kursów, szkoleń i pogadanek,

     c. dbałość o zabytki kulturowe i tradycje,

     d. organizowanie kursów, konkursów i pokazów kulinarnych,

     e. wyrób produktów regionalnych,

     f. wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o kulinarnych

        podobnych celach.

 

9a. Przedmiot działalności statutowej odpłatnej.

      Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia  oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

  - produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi 15.13.A;

  - produkcja soków z owoców i warzyw 15.32.Z;

  - działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięs 15.13.B;

  - działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowanie warzyw i owoców 15.33.B;

   - produkcja pieczywa 15.81.A;

   - produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych 15.81.B;

  - wydawanie książek 58.11.Z;

   - pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;

  - pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.12.Z;

  - rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z;

  - produkcja filmów i nagrań wideo 92.11.Z;

  - działalność galerii i salonów wystawienniczych 92.31.E;

  - działalność zespołów pieśni i tańca 92.31.D;

  - działalność domów i ośrodków kultury 92.31.F;

  - pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 2.34.Z;

  - gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby   96.00.Z.

 

 

9b. Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej.

      Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia  oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

  - produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi 15.13.A;

  - produkcja soków z owoców i warzyw 15.32.Z;

  - działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięs 15.13.B;

  - działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowanie warzyw i owoców 15.33.B;

   - produkcja pieczywa 15.81.A;

   - produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych 15.81.B;

  - wydawanie książek 22.11.Z;

  - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z;

  - pozostała działalność wydawnicza 22.15.Z;

  - pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.12.Z;

  - rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z;

  - produkcja filmów i nagrań wideo 92.11.Z;

  - działalność galerii i salonów wystawienniczych 92.31.E;

  - działalność zespołów pieśni i tańca 92.31.D;

  - działalność domów i ośrodków kultury 92.31.F;

  - pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 2.34.Z;

  - gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby   96.00.Z.

 

9c.  Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 

10.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

      a. zwyczajnych,

      b. wspierających,

      c. honorowych.

 

12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba

       fizyczna, która:

     a. złoży deklarację członkowską na piśmie,

     b. uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 

13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji  i rekomendacji dwóch członków, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba  fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji  na podstawie uchwały Zarządu.

 

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie  na wniosek minimum 10 członków Stowarzyszenia.

 

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:

      a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz

          Stowarzyszenia,

      b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności  

          Stowarzyszenia,

      c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych

          przez  Stowarzyszenie,

      d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

     a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego

         celów,

     b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

     c. regularnego opłacania składek.

 

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym  posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

22. Członkowie honorowi i wspierający mogą być zwolnieni ze składek  członkowskich.

 

23. Utrata członkostwa następuje na skutek:

      a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

      b. wykluczenia przez Zarząd:

   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz  Stowarzyszenia,

   • z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach  Stowarzyszenia,

   • z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres pół  roku,

     c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

     d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu  przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.  Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

 

25. Władzami Stowarzyszenia są:

      a. Walne Zgromadzenie Członków,

      b. Zarząd,

      c. Komisja Rewizyjna.

 

 

26. Kadencja władz.

      a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały o  rozwiązaniu Stowarzyszenia – zatwierdzanie tych uchwał reguluje punkt 46).

 

28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą

      Stowarzyszenia.  W  Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

       a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

       b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz    zaproszeni goście.

 

29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne  i nadzwyczajne.

 

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, w formie  pisemnej, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

31. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym  czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek  Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą  większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, obrady mogą odbyć się w drugim terminie – po upływie 15 minut.  Głosowanie jest  jawne.

 

33.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

     a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

     b. uchwalanie zmian Statutu,

     c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

     d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

     e. uchwalanie budżetu,

     f. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich  innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

     g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków honorowego,

     h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

     i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

     j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

     k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

     l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych  władz Stowarzyszenia.

 

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością  Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia  Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

35.Zarząd składa się z 5 do 11 osób, w tym Prezesa, dwóch  Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje się na wniosek Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

37. Do kompetencji Zarządu należą:

      a. realizacja celów Stowarzyszenia,

      b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

      c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

      d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

      e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

      f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

      g. przyjmowanie i odwoływanie członków.

 

38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli na działalnością Stowarzyszenia.

 

39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.

 

 

39a.  Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:

- być członkami Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 

 

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

     a. kontrolowanie działalności Zarządu,

     b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu

         Członków,

     c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

         Członków oraz zebrania Zarządu,

     d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

     e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 

41. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Kooptacja obowiązuje do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. W tym trybie

można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

 

42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

      a. ze składek członkowskich,

      b. darowizn, spadków, zapisów,

      c. dotacji i ofiarności publicznej,

      d. odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

 

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku  Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

 

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagany jest jedynie podpis Prezesa lub Wiceprezesa, bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

46. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu  Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków  kwalifikowaną  większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania.

 

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

48. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie   mają  przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

49. W celu zachowania przejrzystości działania organizacji oraz uniemożliwienie wyprowadzenia majątku poza organizację wprowadza się następujące zakazy:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej” osobami bliskimi” ;

b. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c.  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia